www.ShipPhotos.co.uk

Zhonghua Shipyard

Shanghai, China

hz-shipgroup.cssc.net.cn External Link

Founded in 1926. Merged with Hudong Shipyard in 2001 to form Hudong-Zhonghua Shipbuilding.