www.ShipPhotos.co.uk

Zhejiang Shipbuilding Co.

Ningbo, Zhejiang, China