www.ShipPhotos.co.uk

Jinling Shipyard

Nanjing and Yizheng, Jiangsu, China

Founded in 1952. Now a subsidiary of the state owned China Merchants Industry.