www.ShipPhotos.co.uk

China Shipbuilding Corp. (Kaohsiung)